Katalog

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ntcshop.cz a jejich cílem je upřesnit a vysvětlit práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího tak, aby byla srozumitelná a poskytovala oběma smluvním stranám dostatečná práva a ochranu.

Prodávajícím je pro tyto účely firma:

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.
Jiřinková 120
552 03 Česká Skalice
IČO: 63221152
DIČ: CZ63221152

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každá osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Obchodní podmínky - obsah

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 2. Dodací podmínky
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. Rozpor s kupní smlouvou – práva z vadného plnění
 6. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 7. Záruka a reklamace
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Závěrečná ustanovení

 

 1. 1.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Kupní smlouva je uzavřena v momentě přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen zboží dodat v případě:
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  • Dodavatel zboží významným způsobem změnil cenu
  • V případě dodatků, poznámek, zvláštních požadavků na zboží, si prodávající vyhrazuje uvedenou změnu odsouhlasit.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.
  • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

 1. 2.    Dodací podmínky
 • Veškeré zboží je dodáno do 5 až 7-mi dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě.
 • V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 • U platby dobírkou začíná dodací doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 • K objednanému zboží je účtováno přepravné, které není součástí ceny uvedené v ceníku. Cena za přepravu tvoří v souhrnné faktuře samostatnou položku. Prodávající se zavazuje uhradit DPH dle aktuálních daňových předpisů.
 • Zboží je možné zaplatit předem a to převodem z účtu na náš účet maximálně do 14-ti dnů po odeslání objednávky, resp. po obdržení zpětného potvrzení a platebních instrukcí. Platba musí být vždy označena přiděleným variabilním symbolem. Po zaplacení příslušné částky od nás obdržíte na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o platbě a upřesnění termínu odeslání zásilky. Vaše objednávka již bude pro prodejce i kupujícího závazná.
 • Platba je možná též dobírkou - objednávku vám zašleme prostřednictvím České pošty (příp. pomocí jiného smluvního dopravce dle výběru v nabídce) dle dodacích lhůt uvedených v kartě u každého zboží. Po obdržení objednávky Vás budeme informovat o termínu odeslání zásilky. Částku k zaplacení uhradíte v hotovosti poště (příp. jinému smluvnímu dopravci) při převzetí zásilky.
 • Z důvodu častého vracení nevyzvednutých zásilek na dobírku, bude zboží zasláno pouze těm zákazníkům, kteří na sebe uvedou telefonický kontakt pro možné ověření objednávky.
 • Zásilky rozesíláme denně tak, aby bylo zboží doručeno co nejdříve. O odeslání zásilky budete VŽDY upozorněni e-mailem na Vaši e-mailovou adresu.
 • Zboží je možné vyzvednout i osobně na obchodním oddělení společnosti NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o., Jiřinková 120, Česká Skalice, v době od 7:00 do 15:00 hodin, po dohodě i jindy.
 • Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem nebo dodacím listem.

 

 1. 3.    Práva a povinnosti prodávajícího
 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží vždy dodací list, potvrzení o převzetí finanční částky odpovídající ceně zásilky a český návod k obsluze.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Bližší informace naleznete v oddíle - Ochrana osobních údajů.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, byť u jiných objednávek/kupních smluv zaslaných prodávajícím.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

 1. 4.    Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující objednané zboží neodebere do 5 pracovních dnů od výzvy přepravní společnosti, toto se vrací zpět prodávajícímu, který bude požadovat uhrazení nákladů na přepravu k zákazníkovi i zpět.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 • Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, aniž by odstoupili od smlouvy, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč.
 • Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a manipulačním poplatkem v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny a předány inkasní společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

 

 1. 5.    Rozpor s kupní smlouvou – práva z vadného plnění
 • Jakost při převzetí zboží:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 • Práva z vadného plnění (vady zboží v záruční době):

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo žádat:

 • Dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
 • Odstranění vady opravou věci
 • O přiměřenou slevu z kupní ceny
 • Nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující  sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Pokud si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo žádat:

 • Odstranění vady opravou věci
 • O přiměřenou slevu z kupní ceny

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 1. 6.       Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v dokumentu Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Kupující může k uplatnění tohoto práva využít vzorového odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. 7.       Záruka a reklamace
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Občanským zákoníkem. Na zboží prodané na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Pro zboží dodané podnikatelům platí záruční lhůta 12 měsíců.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká jestliže:
  • Výrobek byl poškozen při přepravě. Poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit na místě přímo s dopravcem. Zákazník není v tomto případě povinen zboží převzít a o tomto poškození musí neprodleně informovat prodejce.
  • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací, nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze nebo byl poškozen neodborným zásahem ze strany uživatele či neautorizovaného servisu.
  • Výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
  • Pro opravy nebo údržbu byly použity jiné, než doporučené náhradní díly a náplně.
  • K poškození výrobku nebo k nadměrnému poškození došlo vinou nedostatečné údržby nebo z důvodu nedodržení Návodu k obsluze, případně byl proveden zásah do konstrukce výrobku.
  • Výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
  • Vady byly způsobeny neodborným skladováním či manipulací s výrobkem.
  • Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží jako jsou např. klínové řemeny, filtry, svíčky, plastové podložky vibračních desek, provozní opotřebení řezacích a brusných kotoučů apod. 
  • Každá reklamace musí obsahovat:
   • číslo objednávky (nebo daňového dokladu)
   • popis zjištěných vad
   • kontaktní údaje na reklamujícího
   • zboží zaslané doporučeně na naši adresu.
   • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.
   • Uzná-li prodávající reklamaci, je povinen plnit dle práva, které kupující při reklamaci zvolil (odstranění vady, výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).
   • Záruční podmínky a proces reklamace blíže upravuje Reklamační řád prodávajícího a platné právní předpisy ČR

Prodávající si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 1. 8.       Ochrana osobních údajů
 • Při nakládání s osobními údaji se provozovatel zavazuje, že bude dbát zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, tudíž budou použity pouze pro vnitřní potřebu a nebudou nikde zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
 1. 9.       Závěrečná ustanovení
 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, daní) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ntcshop.cz společnosti NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán, je uzavřena kupní smlouva.
 • V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.v platném znění).

 

 

Obsah nákupního košíku:

 

0 ks položek
0,- Kč

> obsah košíku

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA
spol. s r.o.

Jiřinková 120
552 03 Česká Skalice

telefon: PO-PÁ 7:00–15:00
+420 491 401 600
e-mail: info@ntcshop.cz

Zprávy / informace

BAUMA 2019

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na 32. mezinárodním veletrhu stavebních strojů Bauma ve...

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. při nájmu stroje ...

Výprodej strojů NTC

Vážení zákazníci, stále probíhá výprodej vybraných skladových strojů a strojů vrácených z konsignací. Prodej pouze do vyprodání...

Mailové noviny

Mailové noviny archív

 archivní čísla mailových novin Celé číslo ZDE >>

logo Mastertopidla Master
 

Elektronická evidence tržeb EET
Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. povinna vystavit kupujícímu účtenku . Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

© 2010 - 2017 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Programování, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o.

Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.